quang2030

Đợt điều chỉnh giảm con sóng lớn Bitcoin đi về đâu 20000$$$

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Con sóng điều chỉnh giảm đang rất mạnh liệu Bitcoin có về lại giá 20k $$ rồi lại tiếp tục tăng trở lại với việc triển vọng kinh tế có phần đi vào chu kỳ suy thoái tiếp theo anh em theo doi canh sell là chủ đạo

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.