Trongvinh-FA25

BTC/USD - Update cấu trúc sóng Elliott ngày 19.03.2023

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Cấu trúc sóng tăng 1 đang hoàn tất BTC dự báo có nhịp điều chỉnh 2, cơ sở:
- BTC hoàn tất nhịp đẩy tăng 5 sóng 12345,
- Phân kỳ giữa đỉnh 3 và 5
- Phân kỳ RSI cho thấy động lượng có dấu hiệu suy yếu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.