Antony_sg

BTC ĐANG HOÀN THIỆN MÔ HÌNH CỜ TĂNG

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Mô hình cờ tăng đang sắp hoàn thiện, nếu giá xuyên thủng thành công mức 6,000 (Resistant) sẽ kích hoạt mô hình cái ly có tay cầm. Đây là mô hình quan trọng để xác định rằng BTC đã kết thúc chu kỳ giảm giá. Nếu mức 6,000 không thể bị phá vỡ thì khu vực 3,000 - 6,000 sẽ trở thành bãi chiến trường cho phe Gấu, Bò tiếp tục dàn trận => Điều này anh em nuôi TRÂU không thích

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.