TieuLongFX

BTC - Cơ hội tốt để tăng vị thế nắm giữ

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Supple and Demand, Elliott Wave , Price Channel , Parallel Channel , Price Action

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.