Sanforex-com

Giá BTC có thể đi xuống

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Tương tự ETH nếu giá BTC không vượt qua vùng 11k2, khả năng cao giá sẽ tụt về vùng hỗ trợ 9k8. Nếu giá vượt qua 11k2 mục tiêu là kháng cự 12k2.
Hãy theo dõi các hành động giá BTC tiếp theo.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.