SonLe_Trader-It-Noi

MUA BITCOIN - Simple Price Action

Giá lên
SonLe_Trader-It-Noi Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
- Xu Hướng: Không
- Động Lượng: Giảm đã không thể duy trì
và kích hoạt động lượng Tăng mới.
- Giá đã Pullback xong
=> MUA

Tỷ Lệ Risk / Reward : 1 / 2.5
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Giá đã chạm Stoploss
Kết quả: (-1R)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.