TinTucHangHoa

Short team "BTC/USD"

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hi there,
BTC is setting up Resistancet watch for bear market and look for Short.
Good Luck!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.