NotanND

BTC up 🚀

Giá lên
NotanND Cập nhật   
CRYPTO:BTCUSD   Bitcoin
Cơ hội cho BTC:
😍
BTC hồi về chạm vùng hỗ trợ ở khung H4.
ở khung m15 giá đã tạo CHoCH xác nhận xu hướng tăng trở lại.
Để lạ khối OB với các điểm thanh khoản, FVG và inducement hợp lý cho một entry đẹp.
TP hy vọng vượt đỉnh cũ.
SL dưới khối OB
Bình luận:
👍Up cho giá đi đúng hướng
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.