TieuLongFX

Cơ hội tốt để mua dài hạn nếu kết thúc tuần này là một pinbar

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Supply and Demand , Support and Resistance , Price Action, Price Pattern, Elliott Wave .

Bình luận