TieuLongFX

Cơ hội tốt để mua dài hạn nếu kết thúc tuần này là một pinbar

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Supply and Demand , Support and Resistance , Price Action, Price Pattern, Elliott Wave .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.