Trongvinh-FA25

BTC/USD - Update Bias theo Elliott Wave 02.09.2022

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Thị trường vẫn tiếp tục duy trì trạng thái tiêu cực,
Hiện tại vùng tranh chấp giá được tạo ra hình thành một nhịp sóng hiệu chỉnh abc trước khi giá tiếp diễn giảm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.