bobbiboy8x

BTC-USD buy

Giá lên
INDEX:BTCUSD   Bitcoin
2 lệnh link và eth không thể đi theo kế hoạch

Tiếp tục với btc

Tác giả đề xuất lệnh Buy với 2 điểm chốt lời

Pp sử dung: vẫn là bẫy giá

Điểm dừng lỗ ở dưới

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.