AnthonyGua

[BTCUSD] Khóa chiều giảm trung hạn, vị thế LONG

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BITFINEX:BTCUSD

Khuyến nghị mua Bitcoin ( BTCUSD ) nắm giữ trung hạn

MUA @31.893
SL @28.862
TP Open
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.