NgocHaiPearlie

Buy BTCUSD lên 51k

Giá lên
NgocHaiPearlie Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Buy BTCUSD theo chiến lược trên hình lên vùng 51k
Bình luận:
BTCUSD đang tăng theo chiến lược,
Anh em buy chốt bớt trạng thái nhé.
Good luck

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.