Leadership

Short: Mục tiêu 9500$

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
13.000$ trở thành mức cản lớn, BTC đập xuống vào site way ở vùng giá 9000-13000$.

Cân nhắc short với SL 13.000$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.