DatTong

BTCUSD, Buy theo H1.

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTCUSD , Buy theo H1.
Bình luận:
Move stoploss to entry !

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.