Suy nghĩ một cách đơn giản nhất !!!
Cần gì phân tích sâu xa !!!