Trongvinh-FA25

BTC/USD - THẬN TRỌNG VỚI DẤU HIỆU BULL TRAP

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Phân tích kỹ thuật thị trường - Technical Analysis
Phân tích biểu đồ Daily - D1

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong