DONGHO2703

BTCUSD mô hình cốc tay cầm

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
mô hình cho thấy một xu hướng giảm của BTC

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.