Kanta1502

Kịch bản đẹp nhất cho BTC

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Kịch bản đẹp nhất cho BTC
Retest tại vùng 52k - tăng bền vững.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.