binmnt

Kèo BTC ngắn hạn trung hạn cho ae!

Giá xuống
binmnt Cập nhật   
POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
Kèo h1 h4 trung hạn cho BTC:
Sell giá hiện tại 7k7 SL 7k8, TP 1 7k6, TP2 7k4, TP3: 7k2
By nếu giá phá: 7k8 SL 7k7, TP1: 8k1, TP2: 8k4
chúc ae ăn ngập mồm nhé!
Bình luận:
Sắp có kèo nữa!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.