Zhaobo

BTC ĐẢO CHIỀU RƠI MẠNH

Giá xuống
Zhaobo Cập nhật   
POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
BTC đã hình thành double top , khả năng trung hạn sẽ rơi mạnh trong tuần tới
S1: 7K6
S2: 5K
Bình luận:
10/3 TIẾP TỤC RƠI.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.