Naka_Forex

Giá đang tiến tới vùng bán

Giá xuống
OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
Vùng bán gần nhất giá có khả năng test lại và đi xuống

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.