linhberty

BTC ngắn hạn SHORT

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Short BTC ngắn hạn
Nếu vỡ box về hỗ trợ dưới!

chú ý SL: cạnh trên box!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.