BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Tôi đã chỉ ra mục tiêu của họ trong biểu đồ. Bạn cũng có thể xem các biểu đồ khác được liên kết bên dưới.
Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên đầu tư.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.