ShaneHua

BTC/USDT: 9 May, 2023

Giá xuống
ShaneHua Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Kịch bản phân tích sóng elliott cho BITCOIN (09/5)
• Timeframe thực hiện phân tích: 4H
• Chiến lược giao dịch: Bán
• Kỳ vọng chế độ sóng elliott chính(Elliott mode): Sóng động lực (Motive wave)
• Kỳ vọng phân loại của sóng hiệu chỉnh: Impulse
• Vị trí (Position): Sóng (iii)- cấp độ Minuette, màu xanh lá.
• -> Kịch bản tăng giá bị loại bỏ(mất hiệu lực) khi: thị trường tăng giá lên vượt qua điểm vô hiệu (Invalidation point).
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.