dinhchien

BTCUSDT - Không nên bắt đáy (Giảm tiếp).

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
* Chỉ báo supertrend giảm.
- Keltner Channels đang giữ quy luật giảm khi cắt sâu xuống Lower 3 kênh Keltner Channels .
- RSI: đang ở vùng quá Bán (nhiều người bán) >>> giảm tiếp.

* Chờ giá phá lên Supertrend mới nên canh Mua nhé mọi người.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.