Tại khung <15 giá đã phá mô hình cái nêm.Giá test lại cạnh dưới cái nêm bằng 1 nến bearisish egf.Đồng thời đây là kháng cự cứng tại khung M15 thêm vào đó các chỉ báo như Macd và stoch đã báo bán====> Sell BTC RR = 1:2.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.