SeeTheFuture

BTC - Retracement time and Downtrend then

BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
Thanks for all for subcribe us

Dear all

Now @seethefuture see that BTC have a downtrend in long term to 5488 BTC on Bittrex.com

But in the short term, we can see that BTC now going up to 10139, 11515 and 12627 USD. We guest that BTC can take profit in 12627 USD on Bittrex and wait for rebuy at 5k4 USD then.

Target for buy: Now or under (9k3)
Target for sell: 12627 or under
Profit: Open

We can see, and we can do

Connect to us on Telegram:
- Telegram Channel: @seethefuturechannel
- Telegram Group: @seethefuturegroup

Thanks for all

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.