BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
Dear all

Bitcoin BTC now is the end of 5 waves Elliott in A waves downtrend. This time we can be wait for return of Bitcoin price to 12000 USD up and downtrend then to 5400 USD in Bittrex.com

Did you prepare for new trendlines ?

Come with us:

Telegram Group: @seethefuturegroup
Telegram Channel: @seethefuturechannel

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.