thietat3

Giá đang ở kháng cự mạnh, tỷ lệ cao là giá xuống

Giá xuống
thietat3 Cập nhật   
HOSE:BVH   TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Với vùng giá này thì tỷ lệ cao giá sẽ giảm, tỷ lệ thấp là giá tăng qua vùng kháng cự
Bình luận:
Nếu chiều nay đóng cửa giá trên 53 thì sẽ phá được vùng giá 55
Bình luận:
để phá được giá 55 có thể sẽ về test lại giá 53
Bình luận:
tỷ lệ phá giá 55 vẫn thấp
Bình luận:
Chúng ta cần chờ qua ngày 20 để xem liệu BVH có đủ hấp dẫn
Bình luận:
có thể vào 1 chút giá 53
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.