Lannguyenhoai

BVH cơ bản tốt câu chuyện VN30

Giá lên
HOSE:BVH   TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Câu chuyện vào rổ VN30 với kết quả kinh doanh tốt trong thời gian vừa qua, nền giá về vùng hỗ trợ mạnh vùng 55. Đánh giá là cây có thể đầu tư dài hạn.
- Khuyến nghị:
- Mua: 55-57
- Cutloss:
- Target 1 : 65
- Target 2: 70
- target dài: 90
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.