lechitham

Sóng hồi cho xu hướng tăng

Giá lên
HOSE:BVH   TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
BVH đang di chuyển trong kênh giá song song trong xu hướng tăng
Giá đang hồi về vùng Fibonacci 0.5 , đây cũng là vùng hỗ trợ quan trọng của xu hướng tăng trước đó, thể hiên qua việc khối lượng tăng mạnh những phiên gần đây

Mua ngay gia hiện tại
Target vung kháng cự bên trên quanh vùng giá 90k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.