lechitham

Sóng điều chỉnh cho 1 xu hướng tăng dài hạn

HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
Sau giai đoạn tăng mạnh từ đầu tháng 8, VNindex đang tiến đến vùng kháng cự quanh 1200 và có dấu hiệu điều chỉnh.
Về mặt kĩ thuật , đây là điều tất yếu sau quá trình tăng mạnh.
Theo dữ liệu phân tích kĩ thuật sóng Eliot kết hợp Fibonacci,đường EMA21 giá có thể quay về vùng hỗ trợ cũ quanh 1040 retest lại khu vực này trước khi bật tăng trở lại để vuột qua cản 1200 và tiếp tục xu hướng tăng dài hạn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.