DanAntony6789

LONG/BUY C98USDT ngắn hạn

Giá lên
BINANCE:C98USDT.P   C98 / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
LONG/BUY C98USDT ngắn hạn
Entry: Below 0.245
tp: 0.25-0.253-0.257-0.263-0.268
stoploss: 0.24
Chúc các bạn may mắn!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.