URIFX

CADCHF: Bán theo trend

Giá xuống
OANDA:CADCHF   CAD/CHF
Không có phân tích nào cao siêu.
Theo trend mà đánh.
Trend được canh theo channel ở D1 và H1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.