tranhoang2th

CADCHF Buy stop khi giá phá đỉnh

Giá lên
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
Chúng ta đang có 1 lệnh buy. Và giờ ta tiếp tục buystop thêm 1 lệnh nữa
W và D đều cho thấy việc tăng giá sắp bắt đầu.( dự đoán tăng sẽ rất mạnh)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.