SonPriceAction

Sell CADCHF

Giá xuống
SonPriceAction Pro+ Cập nhật   
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
Cơ hội sell CADCHF với R:R tốt, mọi giải thích trên chart
Bình luận:
Giá chạy đúng hướng, dời sl về 0.7660 để giảm thiểu risk
Bình luận:
Giá chạy rất đẹp, đã đạt 2.5 R,dời Sl về 0.7577 và enjoy the profit !!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.