Son-Trader

CADCHF - BUY - Phân tích do PHSFund

Giá lên
OANDA:CADCHF   CAD/CHF
BUY CADCHF

Giá : 0.66995

SL : 0.66750
TP : 0.68000

RR : 1:4

Lưu Ý : Đầu tư tài chính là việc có rủi ro hãy chịu trách nhiệm với quyết định của mình, lệnh này chỉ tham khảo!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.