tapham2403

SELL CADCHF

Giá xuống
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
Phân tích CADCHF 30/8/2021
Đây là phân tích cá nhân,không phải lời khuyên đầu tư tài chính.
Luôn quản lí rủi ro với 1% tài khảon

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.