Nthieu

Short CADCHF

Giá xuống
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
Short CADCHF giá hiện tại.
TP1: 0.74, có thể kỳ vọng xuống 0.725
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.