DuyCandles

CADCHF H4 với thiết lập EF lần đầu thấy.

Giá lên
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
CADCHF với thiết lập EF H4, xảy ra ngay con sóng hồi đầu tiên khi mới thoát ra khỏi một vùng phạm vi giá đi ngang.
Rất biết ơn Anh Chị theo dõi ý tưởng này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.