PKTeam

Canh Sell CADCHF

Giá xuống
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
CADCHF đang phản ứng với vùng Supply rất đẹp. Chờ break hẳn khỏi trend line và retest để sell. Sl tuyệt đối trên Zone supply
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.