smallturtle

Mua CAD/CHF

Giá lên
OANDA:CADCHF   CAD/CHF
- Nến ngày xuất hiện Pinbar tại hỗ trợ
- Kế hoạch mua
+ Giá mua: market
+ Dừng lỗ: 0.72238
+ Chốt lời: 0.74
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.