Cafeforex123

Sell CADCHF

Giá xuống
OANDA:CADCHF   CAD/CHF
Sell CADCHF tại supply zone hợp lưu của H4 và D1