Cafeforex123

Sell CADCHF

Giá xuống
OANDA:CADCHF   CAD/CHF
Sell CADCHF tại supply zone hợp lưu của H4 và D1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.