tranhoang2th

CADCHF Buy giá hiện tại

Giá lên
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
W, D đều cho tín hiệu tăng trở lại.
H1 đã phá trendline giảm. hiện tại là cú hồi về, ta buy giá hiện tại tp R2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.