tranhoang2th

CADCHF canh buy

Giá lên
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
W: tuần trước cho 1 nến spinningtop khi tiếp gần mức hổ trợ
D: tuần này khi giá chạm mức hổ trợ, thứ 3 cho 1 nến D tăng.
H1: xác định được keylevel, đợi giá phá qua ta đặt buylimit như hình.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.