URIFX

Mua pullback

Giá lên
URIFX Cập nhật   
OANDA:CADCHF   CAD/CHF
Hy vọng 1 đoạn pull back lên.
Đánh counter trend hơi risky, canh sell sẽ tốt hơn.
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.