FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
Cấu trúc thị trường H1 , m30 đồng pha tăng.
Giá tạo vùng FTR đóng vai trò thanh khoản bên dưới có vùng Demand còn clean chưa được test.
Chờ giá quay về vùng này để thực hiện entry buy lên

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.