dinhchien

CADCHF - Tín hiệu giảm theo kênh Keltner 15/12/2021

Giá xuống
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
1. Xác định xu hướng
* Trên biểu đồ:
1. Một phần của lý thuyết Dow: đa số vào lệnh ở sóng Impulse.
Xu hướng tăng:
- Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước.
- Đáy sau cao hơn Đáy trước.
Xu hướng giảm:
- Đáy sau thấp hơn đáy trước.
- Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước
Pivot left: 15
Pivot right: 15

b. Kênh giá Keltner:
- Uptrend: vượt trên Upper 2 hai lần
- Xu hướng giảm: Vượt xuống Lower 2 hai lần
* Dưới Biểu đồ:
Chỉ báo ADX: Được sử dụng để xác định một xu hướng mạnh
- ADX smooth: 9
- DI: 9
- ADX = 38

2. Điểm đầu vào:
- Mua: mua tại kênh Upper Keltner .
- Bán: bán tại kênh Lower Keltner .

3. Chốt lời, stoploss
Chỉ báo ATR (20) * 2

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.