Cowboyyy

CADCHF - Liệu có thể x9 - x10

Giá xuống
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
Liệu đây có phải là 1 cơ hội đẹp của ngài thị trường.
Chắc chỉ có ngài mới có câu trả lời.
Cho ăn hay không cho ăn nói 1 lời thôi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.